10/19/tue - 蛸

-蛸- 

@神宮前Bar bonobo


 10/19(Tue) ¥1500- 1D


DJ

Lonparis

Masaki(Myst, Melt)

Hisaya(Melt)

Taka(Organic Dynamite, Melt)


Bar

Hibiki


Food /Front Bar 

よしこ