10/20/wed - WENEED

 


10/20 Wed 'WENEED' @bonobo  

Guest DJ: Kosuga Tsuyoshi *Cro-magnon

DJ: Yabe Tadashi *ufo.   Sei Koichi *bonobo

and Azusa / Bungo.

21:00-  ¥1500 w.1drink

bar: Maddie.
front: Bimidori.