6/7/fri - dim 2024.6.7 FRI. 10pm-5am 

『dim』

at bonobo    ¥1300+1drink


1F

CITY1

麻婆 

moge!

じんじん

Sofar 

yayoi


2F

kasetakumi

Kenshin / CORE

kiyota

myein

shiranaihana 


shop:南米旅行

flyer:moge! / Sofar